Log ind på EE-web:

Glemt password?

Under besøget

Det er kun bygninger, der indeholder elinstallationer, der skal gennemgås. Bygningerne skal have relation til boligen. Garager, carporte, cykelskure mm., som indeholder elinstallationer er omfattet af gennemgangen og skal med i elinstallationsrapporten. Boligens lofts- og kryberum/kælder er også omfattet af gennemgangen.

Vurderingen af elinstallationernes funktionsdygtighed og lovlighed skal tage udgangspunkt i, om de kan opfylde de krav, der var gældende, da de blev udført eller ændret. EE-web er forsynet med hjælpetekster om gældende lovgivning.

Omfang
Gennemgangen af bygningens elinstallationer omfatter kontrol af:

 • eltavler
 • fejlstrømsafbrydere
 • materiel bag afbrydere, stikkontakter og lampeudtag
 • lavvoltsinstallationer
 • elinstallationens dimensionering
 • beskyttelse mod direkte og indirekte berøring med spændingsførende dele.

Læs mere i håndbogens kapitel 6.3

Stikprøver
Installationsmateriel bag aftagelige og løftbare dele af elinstallationerne skal undersøges stikprøvevis.

Den stikprøvevise adskillelse skal foretages ud fra en helhedsvurdering. Vær særligt opmærksom på:

 • Steder, hvor lofts- og vægbeklædninger ikke er de oprindelige
 • Steder, hvor der er foretaget bygningsmæssige ændringer. Fx indretning af nye værelser i tidligere uudnyttede dele af en bygning - eller udskiftning af køkken.
 • Steder, hvor der er installeret lavvoltsbelysning
 • Steder, hvor misfarvning af elektrisk materiel eller dets omgivelser kan skyldes skadelig opvarmning. 

Det skal angives i rapporten, hvilke dele af elinstallationen, der har været adskilt.

Der må ikke udføres destruktive indgreb (ødelæggelse af bygningsdele).

Uden for gennemgangen
Disse forhold skal ikke gennemgås under eleftersynet:

 • Bagatelagtige forhold, fx slid og ælde
 • Dele af elinstallationen, der ikke kan efterses på grund af manglende adgang
 • Elinstallationer uden for selve bygningen
 • Hårde hvidevarer mm.
 • Energiproducerende anlægskomponenter og interne ledningsforbindelser, som fx paneler, invertere og DC-ledninger til solcelleanlæg.

Læs mere i håndbogens kapitel 6.5

Oplysninger fra ejeren
Det er op til den medarbejder, som har gennemgået elinstallationen at vurdere om sælgers oplysninger stemmer overens med den opfattelse, han selv har fået under gennemgangen.

Registrering af gennemgangen
Elinstallationsrapporterne skal bestå af neutrale oplysninger. Rapporterne må ikke indeholde informationer om fx beboernes etniske baggrund, politiske tilhørsforhold, religion eller helbred.

Hvis der ikke er adgang til alle rum i boligen, skal det skrives i rapporten og årsagen skal angives.

Svarmuligheder og karakterer
Til kontrolpunkterne i skemaet kan man vælge mellem disse svarmuligheder:

 • Ja - forholdet er lovligt
 • Nej - forholdet er ulovligt
 • UN - forholdet bør undersøges nærmere
 • IR - ikke relevant.

Ud fra svarene genererer systemet automatisk karaktererne, som kan ses på rapportens oversigtsbillede:

 • IB - Ingen bemærkninger
 • K0 - Praktisk eller kosmetisk mangel
 • K1 - Ulovligt forhold, som ikke umiddelbart er farligt, og som ikke påvirker funktionsdygtigheden
 • K2 - Ulovligt forhold, som på længere sigt kan indebære risiko for personskade eller brand og/eller manglende eller mangelfuld funktionsdygtighed i en mindre og afgrænset del af installationen
 • K3 - Ulovligt forhold, som umiddelbart eller på kort sigt kan indebære risiko for personskade eller brand og/eller manglende eller mangelfuld funktionsdygtighed i en væsentlig eller omfattende del af installationen
 • UN - Bør undersøges nærmere.

Læs mere i håndbogens kapitel 6